Op het einde van dit schooljaar (06/2023) stopt Jobsopschool.be.

Een combinatie van het lerarenplatform en het lerarentekort zorgt ervoor dat Jobsopschool.be er niet meer in slaagt om een kritische massa aan werzoekende onderwijzers te bereiken. Daardoor werd Jobsopschool.be voor scholen ook minder interessant.

We zijn wel er van overtuigd dat Jobsopschool.be een positieve kracht was in het onderwijslanschap en door transparant vacatures - meer dan 7500! - kenbaar te maken vele onderwijzers aan een job hebben geholpen. Bedankt voor jullie vertrouwen gedurende de voorbije 14 jaar!

Algemene Voorwaarden

Artikel 1
De factuur moet betaald worden binnen de dertig kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede, evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 40) als schadebeding.

Artikel 2
Elke toetreding tot ons abonnement betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

Artikel 3
Ingeval van betwistingen met een klant, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.
Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering.

Artikel 4
Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de abonnementsprijs.

Artikel 5
De prijs voor ons abonnement is inclusief BTW (indien toepasselijk). De activeringskosten zijn inbegrepen in de vermelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
We behouden ons het recht voor om onze prijs en ons aanbod op elk ogenblik te wijzigen.
Als u intekent op een abonnement, dan is het tarief minimaal 12 maanden geldig, ongeacht mogelijke prijswijzigingen.

Artikel 6
Zonder tegenbericht wordt uw abonnement verlengd voor onbepaalde duur aan het reguliere tarief. Opzeggen doet u minimaal 1 maand voor het einde van uw lopend contract. Opzeggen kan u enkel via info@jobsopschool.be.

Ten slotte
Deze algemene voorwaarden beheersen, samen met de privacydisclaimer en de gebruiksvoorwaarden op onze website, de volledige contractuele relatie tussen u als klant en Comm. Vennootschap Jobsopschool.be. U verklaart de algemene voorwaarden te kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden. De algemene voorwaarden bestaande op het ogenblik van het nemen van het abonnement zijn toepasselijk. De algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden door Jobsopschool.be.